Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Pedagogická činnost → Témata závěrečných prací
iduzel: 75523
idvazba: 93331
šablona: stranka
čas: 20.5.2024 02:38:59
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 75523
idvazba: 93331
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upzch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/pedagogicka-cinnost/prace'
iduzel: 75523
path: 8548/74871/74872/74880/75202/75523
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata závěrečných prací

Zde najdete přehled našich aktuálně vypsaných bakalářských, magisterských a disertačních prácí. Pro detailnější informace nebo v případě zájmu o jiné téma, prosím, kontaktuje vedoucí jednotlivých prací. 

Bakalářské práce

Katalytické zpracování 5-hydroxymethylfurfuralu pomocí Ru katalyzátorů

Ing. Jaroslav Aubrecht, Ph.D.

Katalytická deoxygenace modelových kyslíkatých sloučenin a jejich směsí

Ing. Jaroslav Aubrecht, Ph.D.

Vývoj ekologicky šetrných nosičových měďnatých katalyzátorů pro hydrogenolýzu esterů

Ing. Jaroslav Aubrecht, Ph.D.

Studium vlastností tuhých biopaliv

Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.

Degradace materiálů v prostředí vysokoteplotního helia

Ing. Jan Berka, Ph.D.

Klíčové vlastnosti a využití slitiny 617

Ing. Jan Berka, Ph.D.

Assessing wood pellet quality and emissions in small-scale household combustion units

MSc. Van Minh Duong, Ph.D.

Meze výbušnosti směsi vodíku a zemního plynu v závislosti na teplotě a tlaku

 doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Modelování vtláčení vodíku do plynovodní sítě se zemním plynem s využitím CFD

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Studium suchého reformingu methanu

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Vliv vodíku v zemním plynu na výpočet kompresibilitního faktoru

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Stanovení naftenových kyselin v ropě a distribuce naftenových kyselin v ropných frakcích

Ing. Bc Hugo Kittel, CSc., MBA

Vývoj automobilového benzínu bez obsahu aromátů

Ing. Bc Hugo Kittel, CSc., MBA

Stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v leteckém petroleji

Ing. Bc Hugo Kittel, CSc., MBA

Porovnání technologií zpracován ropy z hlediska intenzity emisí oxidu

Ing. Bc Hugo Kittel, CSc., MBA

Porovnání měření sulfanu analytickými metodami a analyzátory

Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Příprava impregnovaných sorpčních materiálů

Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Testování sorpčních materiálů metodou dynamické sorpce par

Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Využití metody TPD pro rozklad vápenců

Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Vliv rozpuštěného kyslíku na korozní agresivitu alkoholbenzínových paliv

Ing. Lukáš Matějovský, Ph.D.

Putrescin jako inhibitor koroze oceli pro ethanol-benzínová paliva

Ing. Lukáš Matějovský, Ph.D.

Měření výtěžků pyrolýzy na nových pyrolýzních pecích

Ing. Lukáš Matějovský, Ph.D.

Hmotnostní a energetická bilance pyrolýzní pece

Ing. Daniel Maxa, Ph.D.

Vliv cetane boosteru na stárnutí paliv

Ing. Zlata Mužíková, Ph.D.

Sorpční materiály vhodné pro záchyt CO2 ze vzduchu

Ing. Lenka Polívková, Ph.D.

Stanovení kvality vodíku plynovou chromatografií

Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Výroba plynu termochemickou konverzi odpadních materiálů

Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Výroba vodíku z odpadních materiálů pyrolýzou

Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Vliv aktivačních podmínek na porézní strukturu laboratorně připraveného uhlíkatého adsorbentu

Ing. Marek Staf, Ph.D.

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů

Ing. Petr Straka, Ph.D.

Analýza netěkavého zbytku v LPG

doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Metody stanovení průtoku spalin z lokálních spotřebičů pevných paliv

Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Dynamická sorpce par na katalyzátorech na bázi molybdenu

Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.

Magisterské práce

Hydrogenace 5-hydroxymethylfurfuralu na chemikálie s vyšší přidanou hodnotou

Ing. Jaroslav Aubrecht, Ph.D.

Mžiková mikropyrolýza přírodních materiálů

Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.

Korozní působení chladiva na bázi helia na vysokoteplotní slitiny

Ing. Jan Berka, Ph.D.

Evaluation of air quality models for simulating pollutant dispersion in the urban environment of Prague, Czech Republic

MSc. Van Minh Duong, Ph.D.

Impact of solid biofuel characteristics on emission in small-scale residential heating appliances

MSc. Van Minh Duong, Ph.D.

Stanovení obsahu vody v palivech pomocí Karl-Fischerovy titrace

 doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Stanovení uhlovodíkových plynů pomocí Ramanovy spektroskopie

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Studium hydrotalcitů pomocí Ramanovy spektroskopie

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Porovnání vlastností obnovitelných a alternativních paliv

Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.

Postup náhrady ropy zpracovávané v rafinérii jinou ropou nebo směsí rop

Ing. Bc Hugo Kittel, CSc., MBA

Vliv destilačního zbytku z pyrolýzního oleje z odpadních plastů a použitých pneumatik na kvalitu suroviny pro hydrokrakování a FCC

Ing. Bc Hugo Kittel, CSc., MBA

Příprava materiálů pro nízkoteplotní sorpci CO2

Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Záchyt oxidu uhličitého ze vzduchu

Ing. Lenka Polívková, Ph.D.

Pyrolýza vybraných odpadních materiálů pro jejich energetické a materiálové využití

Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Zachycování CO2 adsorpcí: odolnost chemicky modifikovaných adsorbentů vůči jiným sloučeninám přítomným ve spalinách

Ing. Marek Staf, Ph.D.

Stanovení síry v pyrolýzním oleji metodou spalovací iontové chromatografie

Ing. Martin Staš, Ph.D.

Charakterizace těkavých a méně těkavých sloučenin v pyrolýzních bio-olejích

Ing. Martin Staš, Ph.D.

Analýza těkavých sloučenin v pyrolýzních bio-olejích metodou dvourozměrné plynové chromatografie

Ing. Martin Staš, Ph.D.

Oxid uhličitý jako surovina pro petrochemii

doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Experimentální stanovení průtoku spalin z lokálních spotřebičů pevných paliv

Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Čištění sCO2 od vybraných minoritních složek

Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.

Retrofit uhelné teplárny v kontextu spalování biomasy

Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.

Využití katalyzátoru na bázi platiny nanesené na znělci pro izomeraci benzinových frakcí

Ing. Lukáš Matějovský, Ph.D.

Disertační práce

Využití suchého reformingu při výrobě syntézního plynu

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Odstraňování nečistot z sCO2 energetických okruhů

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Konverze metanolu na uhlovodíky

prof. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Hydrogenační zhodnocení furanických látek

prof. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Návrh katalyzátorů pro selektivní deoxygenaci fenolických látek

prof. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Valorizace oxidu uhličitého katalytickými procesy

prof. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Chemická recyklace výmětu z odpadních plastů

doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Výroba LOHC z odpadních materiálů

doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

 

Aktualizováno: 12.2.2024 11:10, Autor: Jaroslav Aubrecht

zobrazit plnou verzi