Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Věda a výzkum → Přístroje
iduzel: 14528
idvazba: 93332
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 09:59:30
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14528
idvazba: 93332
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'upzch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pristroje'
iduzel: 14528
path: 8548/74871/74872/74880/75243/14528
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístroje

Dostupný software

Příprava a úprava vzorků - technologické aplikace

Průtočné hydrogenační reaktory

Vysokotlaké hydrogenační reaktory s náplní hydrogenačních katalyzátorů pro štěpení středních ropných destilátů, rostlinných olejů nebo vakuových ropných destilátů.
Kontakt: Petr Straka

Poloprovozní jednotka pro testování sorbentů

Studium vlastností sorbentů a zjišťovaní katalytické aktivity oxidačních katalyzátorů

Kontakt: Karel Ciahotný

Destilační a vakuové destilační aparatury

Slouží k destilaci ropy, uhlovodíkových surovin nebo kapalných vzorků vzorků.
Typ přístroje: FISCHER SYSTEM D301

Normy: ASTM D2892 a ASTM D5236
Kontakt: Daniel Maxa

Autoklávové vybavení pro termické štěpení

Míchané autoklávy pro termické zpracování těžkých ropných frakcí včetně přídavků dalších látek.
Typ přístroje: CHEMOPETROL MA01-96
Kontakt: Petr Straka

 

Vlastnosti ropných frakcí a produktů a paliv

Destilační křivka

Destilační charakteristika atmosferických ropných frakcí, především benzínu a motorové nafty.
Typ přístroje: HERZOG HDA 620
Normy: ČSN EN ISO 3405
Kontakt: Martin Staš

Body vzplanutí

Body vzplanutí hořlavých kapalin v otevřeném i uzavřeném kelímku při atmosferickém tlaku a teplotě vyšší než je teplota okolí.
Typ přístroje: NORMALAB ANALIS NPM 440, ISL CFP 92
Normy: ČSN EN ISO 2719, ČSN EN ISO 2592, ASTM D93, 
Kontakt: Jiří Kroufek, Pavel Šimáček

Tlak par

Tlak par benzínů a motorových naft.
Typ přístroje: Grabner Instruments MINIVAP VPSH
Kontakt: Dan Vrtiška

Oxidační stabilita benzínů

Tlakové bomby pro měření indukční periody benzínů.
Typ přístroje: MAST(e)R INSTRUMENTS
Normy: ČSN EN ISO 7536
Kontakt: Daniel Maxa

Rancimat

Oxidační stabilita FAME a dalších paliv při profoukávání kyslíkem. Měření indukční periody.
Typ přístroje: MAST(e)R INSTRUMENTS
Normy: ČSN EN 14112, ČSN EN 15751
Kontakt: Daniel Maxa

Petrooxy

Oxidační stabilita ropných i neropných látek zrychlenou oxidační metodou.
Typ přístroje: PETROTEST PetroOXY
Normy: ČSN EN 16091, IP 595, ASTM D7525, ASTM D7545
Kontakt:  Zlata Mužíková

Bod tekutosti

Bod tekutosti ropných frakcí, nejčastěji rop a topných olejů.
Normy: ČSN ISO 3016
Kontakt: Josef Tomášek

Filtrovatelnost za chladu (CFPP)

Filtrovatelnost motorových naft při nízkých teplotách.
Typ přístroje: NORMALAB C.E.N 116
Normy: ASTM D6371, ČSN EN 16329
Kontakt: Pavel Šimáček

Teplota vylučování parafínu

Vylučování parafínů z průhledných ropných výrobků při nízkých teplotách.
Normy: ČSN EN 23015
Kontakt: Pavel Šimáček

Penetrace asfaltů

Penetrace povrchu asfaltů jehlou při zvolené teplotě.
Typ přístroje: SUR BERLIN PNR10
Normy: ČSN EN 1426
Kontakt: Lukáš Matějovský

Bod měknutí asfaltů

Teplota měknutí asfaltů ruční metodou kroužek-kulička.
Normy: ČSN EN 1427
Kontakt: Lukáš Matějovský

Lámavost asfaltů podle Fraase

Lámavost asfaltu při nízkých teplotách v tenké vrstvě na ohýbaném plíšku.
Normy: ČSN EN 12593
Kontakt: Lukáš Matějovský

Odolnost proti stárnutí (RTFOT)

Komplexní testování asfaltů zkoušející jejich odolnost proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu. Asfalt je zahříván v tenké pohybující se vrstvě a ofukován proudem vzduchu.
Typ přístroje: NORMALAB ANALIS P877
Normy: ČSN EN 12607, ASTM D2872
Kontakt: Lukáš Matějovský

Reichert tester

Testování mazivosti olejů a únosnosti mazacího filmu.
Typ přístroje: Greiffenberger 3D80C-6
Kontakt: Lukáš Matějovský

Microconradson

Stanovení karbonizačního zbytku ropných frakcí mikrometodou.
Typ přístroje: NORMALAB ANALIS NMC 420
Normy: ČSN EN ISO 10370
Kontakt: Jiří Kroufek

Měření viskozity a hustoty

Kapilární viskozimetry

Měření kinematické viskozity průhledných i neprůhledných kapalin v kapilárních viskozimetrech temperovaných v olejové lázni.
Typ přístroje: Ubbelohde, Cannon-Fenske
Kontakt: Jiří Kroufek

Rotační viskozimetry

Měření dynamické viskozity silně viskozních kapalin, např. asfaltů, těžkých topných olejů, za pokojových i vysokých teplot.
Typ přístroje: RHEOTEST 2.1
Kontakt: Daniel Maxa

Dynamický smykový reometr

Měření dynamické viskozity visoce viskozních vzorků za snížených a pokojových teplot, stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu. Možnost měřit pevné či polotuhé vzorky včetně asfaltů.
Typ přístroje: RheoStress 600
Normy: ČSN EN 14770, ASTM D7175
Kontakt: Daniel Maxa

Heliový pyknometr Ultrapyc 5000

Přístroj je určen k měření skutečné hustoty pevných materiálů. K tomuto účelu využívá helium, které je jako inertní plyn velmi výhodné, neboť neinteraguje se vzorkem a jeho atomy jsou díky své malé velikosti schopné pronikat do všech pórů.

Další výhodou metody je, že je zcela nedestruktivní a vzorek může být po analýze použit k dalším účelům.

Přístroj umožňuje analyzovat materiály kusové i práškové. Podmínkou měření však je, aby vzorek nebyl korozivní, vlhký, sublimující či uvolňující jakékoli páry.

Kontakt: Marek Staf

Měření hustoty pomocí automatů

Automatizované měření hustoty v oscilační U-trubici v širokém rozsahu teplot. Často jsou hustoměry doplněny o simultánní měření další veličiny, například dynamické viskozity či rychlosti zvuku. Toto měření je vhodné pouze pro průhledné homogenní vzorky.
Typ přístroje: Anton Paar DSA 5000 (Density&Sound Analyser), Anton Paar SVM 3000 (Stabinger Viscometer), Anton Paar DMA 4000
Normy: ČSN EN ISO 12185
Kontakt: Daniel Maxa

 Chromatografie

Komprehenzivní plynový chromatograf s MS a FID detektorem

Plynový chromatograf je vybaven průtokovým modulátorem umožňujícím měření v komprehensivním uspořádání dvou kolon (normálním i reverzním uspořádání kolon) i heart-cutting módu. Chromatograf umožňuje současně kvantifikaci složení vzorku pomocí FID detektoru a identifikaci analytů pomocí MS detektoru tvořeného jednoduchým kvadrupólem. 
Typ přístroje: Agilent GC 8890, MSD 5977C, RFF modulátor a software ChromSpace od Sepsolve
Kontakt: Miloš Auersvald

Plynové chromatografy

Plynové chromatografy s FID, ECD a TCD vybavené nástřikovými členy typu split/splittless a on-column. Umožňují například stanovení skupinového složení automobilových benzinů, distribuce uhlovodíků v motorových naftách, ropných olejích a parafinech, polyaromátů a PCB, analýzu plynů, těkavých organických látek (VOC), bionafty, stanovení vybraných biokomponent v motorových palivech.
Typ přístroje:  Hewlett Packard HP 5890, Hewlett Packard HP 6890, Agilent Technologies 6890
Kontakt: Pavel Šimáček a Siarhei Skoblia

Plynové chromatografy s hmotnostním spektrometrem

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem k analýze složek paliv, identifikaci látek v lehkých a středně vroucích ropných produktech a dalších organických matricích.
Typ přístroje: Thermo FocusGC+DSQ, 

HP 6890N s MS (MSD 5975),  HP 6890 s MS(MSD 6973)


Kontakt: Miloš Auersvald,  Skoblia Siarhei

Simulovaná destilace

Vysokoteplotní plynový chromatograf s plamenově ionizačním detektorem umožňující analýzy i těžkých ropných frakcí. Dává podklady pro univerzální techniku pro charakterizaci destilačního profilu ropných  frakcí. Lze použít od nejlehčích benzinových frakcí přes petrolejové a olejové frakce až po atmosférické a vakuové ropné zbytky, případně surové ropy.
Typ přístroje:  Thermo-Quest TRACE GC 2000, Thermo TRACE GC ULTRA
Kontakt: Pavel Šimáček

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

V klasickém i reverzním uspořádání pro analýzy středních ropných destilátů, polyaromátů a dalších látek.
Typ přístroje: SHIMADZU LC-10, Thermo FINNIGAN SURVEYOR
Normy: ČSN EN 12916
Kontakt: Jiří Kroufek

Iatroscan

Kapalinová chromatografie na tenké vrstvě kombinovaná s plamenově ionizačním detektorem.
Typ přístroje: Iatroscan MK-6s
Kontakt: Jiří Kroufek

Plynový chromatograf HP 5890 s SCD, FP, TC/FI, FI detektorem

Selektivní stanovení stopových množství sirných látek v plynných a kapalných vzorcích. Také pro stanovení vyšších uhlovodíku v plynu a stanovení složení permanentních plynů na TCD kanálu (H2,O2 (Ar), N2, CO, CO2, N2O, CH4 ) a těkavých organických látek na FID kanálu (C1 až C8 uhlovodíky)

Kontakt: Siarhei Skoblia

Varian CP-4900 Micro GC

Plynový chromatograf VarianCP-4900 Micro GC slouží zejména k analýzám sirných látek v plynných palivech. Využívá se např. při testování absorpcí sirných sloučenin na aktivním uhlí. Vzorky methanu, biolplynu apod. se otestují před a po průchodu přes aktivní uhlí nebo jiný absorbent a porovnává se záchyt jednotlivých sirných složek na absorbentu. Dále se využívá pro měření odorantů v topných plynech.
TCD detektor reaguje na rozdíly v tepelné vodivosti nosného plynu a referenčního vzorku plynu. Přístroj je vybaven armaturou na odběr vzorku přímo z tlakových nádob či potrubí. 

Kontakt: Alice Vagenknechtová

RGA analyzátor

RGA analyzátor využívající platformu plynového chromatografu Agilent 8890 umožňuje rychlé stanovení složení komplexních plynných směsi obsahujících permanentní plyny (He, H2, O2, N2), anorganické plynné složky (CO, CO2, N2O, H2S, COS) a nasycené a nenasycené uhlovodíky, v rozsahu od methanu do n-hexanu (nC6). Obsah vyšších uhlovodíku lze stanovit jako jejich celkovou sumu odpovídající molárního zlomku nC7+ pomocí zpětného proplachu.

Systém obsahuje 2 tepelně-vodivostní detektory (TCD) a jeden plamenově-ionizační detektor (FID), zajišťující současný provoz 3 analytických kanálů. Separace uvedených složek probíhá na 7 analytických kolonách s použitím 5 přepínacích ventilů. 

Kontakt: Siarhei Skoblia

 

Charakteristika pevných materiálů

Analyzátor porézní struktury pevných látek Coulter SA 3100

Povrch adsorpčních materiálů se zjišťuje pomocí adsorpce dusíku při teplotě varu kapalného dusíku. 

Kontakt: Veronika Kyselová a Alice Vagenknechtová

Quantachrome ASiQ

Přístroj Autosorb iQ je automatizovaný sorpční systém umožňující testování sorpčních vlastností různých materiálů, a to jak při podmínkách fyzisorpce, tak chemisorpce. 

Kontakt: Veronika Kyselová

Ramanův spektrometr Monovista CRS+

Obsahuje dva lasery 532 nm (500 mW) a 785 nm (500 mW).

Ramanův spektroskop umožnuje kvantitativní i kvalitativní stanovení pevných, kapalných i plynných vzorků, pro které je vybaven vysokotlakou celou pro maximální tlak 15 MPa.

Kontakt: Tomáš Hlinčík

DVS Advantage 2

Jedná se o gravimetrickou metodu, díky které lze charakterizovat BET povrch a adsorpční kapacitu určitého adsorpčního materiálu. 

Kontakt: Alice Vagenknechtová

Analýzy plynů

Analyzátor CxHy v plynech Vamet 2000

Stanovení obsahu sumy organických látek FI detektorem

Kontakt: Karel Ciahotny

Přenosný analyzátor Sewerin Multitech 540

Přenosný analyzátor určený pro měření složek bioplynu a skládkového plynu. Přístroj je vybavený senzory pro měření více plynů – infračervený senzor pro měření koncentrace methanu a oxidu uhličitého, elektrochemický senzor pro měření koncentrace sulfanu a kyslíku (výrobce Hermann Sewerin GmbH).

Kontakt: Alice Vagenknechtová

Přenosný analyzátor EX-TEC SNOOPER 4

Multifunkční detekční přístroj pro lokalizaci netěsností, ochranu osob před nebezpečím výbuchu a měření koncentrace plynu (výrobce Hermann Sewerin GmbH).

Kontakt: Alice Vagenknechtová

Analyzátor Horiba APNA 360

Stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Kontakt: František Skácel

Analyzátor Horiba APOA 360

Stanovení ozonu v ovzduší

Kontakt: František Skácel

Přenosný analyzátor spalin Horiba PG 250

Kontinuální stanovení kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidu dusnatého a oxidu dusičitého ve spalinách

Kontakt: Viktor Tekáč

Přenosný analyzátor spalin TESTO 350 XL

Kontinuální stanovení kyslíku, oxidu uhličitého, vodní páry, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidu dusnatého a oxidu dusičitého ve spalinách

Kontakt: Viktor Tekáč

IČ - analyzátor XENTRA 4000

Stanovení koncentrace O2 a SO2 v plynech

Kontakt: Marek Staf

Přenosný analyzátor Hygrophil H4220

Kontinuální stanovení vodní páry v plynech o teplotě až 700 °C

Kontakt: Viktor Tekáč

Spektrální metody

Spektrofotometr Genesys 10S UV-VIS

Spektrometr obsahuje v optické části spektrální šířku štěrbiny 5 nm.

Spektrofotometr umožnuje kvantitativní i kvalitativní stanovení roztoků v oblasti UV i VIS.

Kontakt: Tomáš Hlinčík

Rentgenový fluorescenční spektrometr

Spektrometr umožňující kvalitativní i kvantitativní prvkovou analýzu pevných i kapalných vzorků.

Typ přístroje: X-Calibur X-2600

Kontakt: Miloš Auersvald

Infračervený spektrometr

Měření infračervených spekter ropných i neropných kapalných vzorků.

Kontakt: Dan Vrtiška

Infračervený analyzátor ASEKO

Stanovení obsahu CO2, CO a CH4 v plynu

Kontakt: Alice Vagenknechtová

UV/VIS spektrofotometr UVIKON XS od firmy Secomam

Stanoveni obsahu stopových množství vybraných složek v plynu (NH3, NO2, H2S, formaldehydu)

Kontakt: Viktor Tekáč

FTIR spektrometr Antaris IGS

Analýzy topných a odpadních plynů

Kontakt: František Skácel

Další vybavení

Mikropyrolýzní jednotka Pyroprobe 5200

Mikropyrolýzní jednotka Pyroprobe 5200 umožňuje pyrolýzu vzorků o malých navážkách (řádově mg). Vzorek je umístěn do křemenné kapiláry, proplachován inertním plynem a zahříván podle nastaveného teplotního gradientu. Uvolněné látky vznikající při termickém rozkladu vzorku jsou odváděny inertním plynem do plynového chromatografu s hmotnostním detektorem.

Kontakt: Lenka Jílková

Analyzátor N/S

Analýza obsahu dusíku a síry v pevných, kapalných i plynných organických vzorcích a dusíku ve vodě. Řízené spalování vzorku kyslíkem v pyrolyzní peci při 800 – 1000 °C v atmosféře inertního plynu. Následuje analýza spalin na chemiluminiscenčním detektoru dusíku a fluorescenčním detektoru síry.
Typ přístroje: Mitsubishi TOX – 100
Normy: ASTM D5453, ASTM D6667, ASTM D7183, ASTM D7551, ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5762
Kontakt: Josef Tomášek

Automatický titrátor

Titrační automaty používané pro měření čísla kyselosti, bromového čísla, jodového čísla, celkové alkality a některých dalších parametrů olejů.
Typ přístroje: Titrando 888, Titino 716, METTLER TOLEDO T50
Normy: Celkové číslo kyselosti (ASTM D664), množství karbonylů (ASTM E3146), jodové číslo (EN 14111), bromového číslo (ASTM D1159), množství bazického dusíku (UOP 269) a množství peroxidů (ČSN EN ISO 27107).
Kontakt: Miloš Auersvald

Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC)

Tlakové zařízení pro sledování termických změn ve vzorku například během jeho oxidace.
Kontakt: Daniel Maxa

Kalorimetr

Stanovení spalného tepla kapalných a pevných látek oxidací v uzavřené kalorimetrické bombě.

Typ přístroje: LECO AC-350
Kontakt: Jiří Kroufek

Kalorimetr IKA C200

Kalorimetr IKA C 200 je automatický kalorimetr s manuálním napouštěním vody a kyslíku. Přístroj umožňuje stanovení spalného tepla pevných látek a při použití křemenného spalovacího kelímku také kapalných hořlavých materiálu a jejich směsí. 

Normy: ČSN EN ISO 1928, ČSN EN 15170, ČSN EN 14918, ČSN P CEN/15 15400, ČSN 656169

Kontakt:  Zdeněk Beňo

Stanovení obsahu vody

Titrační automaty pro změření nízkých obsahů vody v ropných frakcích volumetrickou a culorimetrickou metodou podle Karl-Fishera.
Typ přístroje: Coulometer WTK, Mettler Toledo DL38
Normy: ČSN EN ISO 10101-3, ČSN EN 15692
Kontakt: Dan Vrtiška

Coulometrický Karl Fischer titrátor

Titrátor C 30 od firmy Mettler Toledo

Titrátor obsahuje i sušící pícku DO 308 pro stanovení obsahu vody v pevných vzorcích.

Titrátor umožňuje stanovení obsahu vody v kapalných i pevných vzorcích

Kontakt: Tomáš Hlinčík

Aktualizováno: 20.1.2024 19:36, Autor: Jaroslav Aubrecht


zobrazit plnou verzi